Ogólnopolskie Konkursy Recytatorskie – eliminacje miejskie w Zabrzu

Ogólnopolskie Konkursy Recytatorskie – eliminacje miejskie w Zabrzu

25/02/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu oraz Zabrzańskie Towarzystwo Kultury Teatralnej ogłaszają 67. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI eliminacje miejskie.

Konkurs jest imprezą otwartą – dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych. W ramach konkursu odbędą się cztery odrębne turnieje:

TURNIEJ RECYTATORSKI – w czasie którego uczestnicy występują w dwóch kategoriach: młodzieży szkół ponadpodstawowych i dorosłych. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie i prozę. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ – w którym uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie. Przedstawiany repertuar obejmuje: 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady: wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej; przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę; uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback). Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA – w którym uczestnicy występują bez podziału na kategorie. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA – jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu: występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki. Obowiązują następujące zasady: uczestnicy występują bez podziału na kategorie; repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów); czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:- środowiskowych, miejskich, gminnych;- powiatowych i/lub rejonowych – wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu; wojewódzkich – spotkań finałowych.

Warunki uczestnictwa:
– Przygotowanie repertuaru (nieprezentowanego w poprzednich OKR, ani w innych konkursach recytatorskich i teatralnych) odpowiadającego założeniom wybranego turnieju, repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.
– Złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.
– Zapoznanie się z regulaminem oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzeniem konkursu na wszystkich szczeblach. W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych. Zapis nie dotyczy akompaniatorów.

Organizatorami eliminacji miejskich są: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Zabrzu, Zabrzańskie Towarzystwo Kultury Teatralnej. Eliminacje miejskie odbędą się w Sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu (ul. Park Hutniczy 11, obok Restauracji Impresja) 28 marca (poniedziałek). Turniej teatrów jednego aktora oraz Poezji śpiewanej początek godz. 11.00 29 marca (wtorek). Turniej recytatorski oraz „Wywiedzione ze słowa” początek godz. 11.00.

Miejsce może ulec zmianie!! Wydrukowane karty uczestników (w dwóch egzemplarzach) należy przysyłać na adres: Młodzieżowy Domu Kultury Nr 2 , 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 12 z dopiskiem „67.OKR” lub na adres mailowy borkasia@autograf.pl lub kboron@mdk2.zabrze.pl – w formie skanu (Pdf). Prosimy nie wysyłać zdjęć karty!

Termin zgłoszenia: 19 marca 2022.

Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Boroń, tel. 505 356 642, e-mail. borkasia@autograf.pl lub kboron@mdk2.zabrze.pl.

Uwaga: Szczegółowy regulamin i karty zgłoszenia do pobrania również na stronie http://www.tkt.art.pl/