Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

CISNYMY NA WIEŻA PO ĆMOKU – ciśniesz z nami?

14 kwietnia, 2023 / 18:00 - 22:00

Dlaczego warto biegać? Stwierdzenie, że bieganie jest zdrowe to truizm. Wiemy o tym doskonale. Zresztą, każdy rodzaj aktywności pozytywnie wpływa na nasz organizm. Dlaczego zatem warto postawić właśnie na bieganie? W jaki sposób może ono nam pomóc i jak odmieni nasze życie?
 
Bieganie to świetny sposób na relaks.
Bieganie poprawia pracę najważniejszych narządów wewnętrznych.
Bieganie zmniejsza ryzyko zawału.
Bieganie wzmacnia odporność.
Bieganie pomaga pozbyć się zbędnych kilogramów.
Bieganie poprawia kondycję.
Bieganie pomaga znaleźć przyjaciół. Bieganie wzmacnia mięśnie kręgosłupa. Bieganie wzmacnia kości i stawy. Bieganie zapobiega cukrzycy.
Nic więcej dodawać nie trzeba! Ciś z nami!
 
 
REGULAMIN BIEGU „CISNYMY NA WIEŻA PO ĆMOKU”
1. CEL BIEGU Promocja Wieży Ciśnień w Zabrzu. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Promocja turystyczna miasta Zabrze. Upowszechnianie i popularyzacja biegów. Upowszechnianie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
2. ORGANIZATORZY BIEGU Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Skuteczni dla Zabrza i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
3. KONTAKT Stowarzyszenie Skuteczni dla Zabrza – Jan Szulik, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Bartłomiej Latoszek, blatoszek@muzeumgornictwa.pl, tel. 504 987 819.
4. TERMIN, MIEJSCE I PRZEBIEG BIEGU
a. Bieg odbędzie się 14.04.2023 r. (piątek) od godz. 18.00 na terenie obiektu Wieża Ciśnień, położonego w Zabrzu przy ul. Jana Zamoyskiego 2.
b. Biuro zawodów będzie czynne w parku przy Wieży Ciśnień w dniu biegu, tj. 14.04.2023 r. w godzinach od 16.00 do 17.45.
c. W godzinach 17.00-17.45 będzie istnieć możliwość zaznajomienia się z trasą w klatce schodowej.
d. Zawodnicy będą startować wg kolejności nadanych numerów startowych.
e. Zawodnik ma obowiązek pilnowania kolejności startowej.
f. Brak zawodnika w kolejce numerycznej dyskwalifikuje go ze startu.
g. Start zawodników będzie następował kaskadowo po otrzymaniu zgłoszenia, że zawodnik poprzedzający przekroczył linię mety.
h. Meta biegu zlokalizowana będzie w kawiarni „Kelnerzy na Wieży” znajdującej się na 7 piętrze.
i. Bieg zostanie podzielony na dwie serie.
j. Po zakończeniu biegu przez ostatniego zawodnika z pierwszej serii, zostanie ogłoszona lista TOP10, na którą będą składać się wyniki pięciu najszybszych biegaczy (mężczyźni) i pięciu najszybszych biegaczek (kobiety).
k. Zawodnicy znajdujący się w grupie TOP10 wystartują w serii drugiej po tej samej trasie w kolejności od dziesiątego do pierwszego zawodnika.
l. Na wynik końcowy zawodników z grupy TOP10 będzie składać się suma wyników uzyskanych w pierwszej i drugiej serii.
5. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
a. Udział w biegu jest płatny. Opłata za udział w zawodach wynosi 40 zł, płatna do 31.03.2023 r.
b. Płatności można dokonać przelewem na następujące dane: Szkoła narciarska GIGANT Sp. z o.o. ul. Trocera 25/4 41-819 Zabrze, numer konta bankowe: 32 1050 1298 1000 0090 8045 0571, a w tytule należy podać IMIĘ I NAZWISKO uczestnika.
c. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika z biegu. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na innego uczestnika. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi również w przypadku gdy impreza nie może się odbyć ze względu na „siłę wyższą” jak kataklizm, obostrzenia związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego czy uzasadnione względy bezpieczeństwa.
d. Zapisy w formie elektronicznej będą się odbywały poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej do dnia 31.03.2023 r. do godz. 24.00.
e. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
f. Zapisy osobiste nie będą możliwe w dniu zawodów.
g. Przypisanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu opłaty za udział w biegu. Po zamknięciu zapisów elektronicznych w dniu 31.03.2023 r. o godz. 24.00, osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej.
h. Numery startowe przypisywane są wg kolejności księgowania wpłat i weryfikacji przez organizatora.
i. Weryfikacja zawodników (opłata startowa, wydanie numeru startowego, podpisanie oświadczenia) odbywa się w godzinach pracy biura zawodów. W dniu zawodów weryfikacja kończy się na 15 min. przed planowanym startem pierwszego zawodnika. Należy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu weryfikacji danych.
j. Organizator wprowadza limit uczestników, który wynosi 150 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów online niż jest to podane w pkt. 5d w przypadku osiągnięcia limitu uczestników.
6. UCZESTNICTWO
a. W celu weryfikacji zawodnika należy zgłosić się osobiście do biura zawodów.
b. Do biegu głównego zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.
c. Każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu, w którym potwierdza, że stan zdrowia pozwala mu na udział w tego typu zawodach.
d. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
e. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i potwierdzić ten fakt składając podpis na karcie zawodnika, co jest równoznaczne z przyjęciem obowiązku przestrzegania regulaminu.
f. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
7. ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE ZWIĄZANE ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO
a. Zawody zostaną przygotowane i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w dniu ich przeprowadzenia obostrzeniami i ograniczeniami.
b. Organizator prosi zawodników o stosowanie dystansu społecznego oraz zakrywanie ust i nosa, jeżeli w dniu przeprowadzenia zawodów będą tego wymagać przepisy prawa polskiego.
c. Jeżeli zagrożone będzie bezpieczeństwo zawodników i obsługi, mogą zostać wprowadzone zmiany do regulaminu zawodów w trakcie ich trwania.
d. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych wymogów lub zmiany innych elementów zawodów dostosowujących punkty regulaminu biegu do obowiązujących przepisów prawa.
e. W przypadku wprowadzeni zmian, o których mowa w pkt. 7c, 7d, uczestnicy zostaną powiadomieni w możliwie najkrótszym terminie, najpóźniej przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów
f. Każdy zawodnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wymogów sanitarnych obowiązujących w dniu przeprowadzenia zawodów oraz postanowień regulaminu.
g. Jeżeli w dniu zawodów obowiązujące przepisy prawa polskiego uniemożliwią przeprowadzenie biegu, zawody zostaną odwołanie lub przeprowadzone w innym terminie.
8. TRASA BIEGU
a. Bieg odbywa się w dobudowanej klatce schodowej, znajdującej się przy Wieży Ciśnień. Podczas biegu można korzystać z poręczy klatki schodowej.
b. Miejsce startu biegu znajduje się u wejścia do klatki schodowej.
c. Meta biegu zlokalizowana jest w kawiarni „Kelnerzy w Wieży” znajdującej się na 7 piętrze wieży.
9. KLASYFIKACJA Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują statuetki. O kolejności miejsc decyduje czas netto osiągnięty przez każdego z zawodników.
10. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW Każdy uczestnik biegu otrzyma:
• numer startowy wraz z czterema agrafkami,
• medal pamiątkowy (pod warunkiem ukończenia biegu, zgodnie z niniejszym regulaminem),
• pamiątkową koszulkę techniczną w wersji damskiej lub męskiej,
• vouchery od sponsorów,
• wodę na mecie,
• elektroniczny pomiar czasu (chip),
• zabezpieczenie medyczne.
11. POMIAR CZASU Pomiar czasu dokonywany jest na podstawie odczytu danych z chipa, który każdy uczestnik dostaje podczas weryfikacji w biurze zawodów. Chip należy zamocować do buta w sposób uniemożliwiający jego zgubienie. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej. Niewłaściwe zamontowanie chipa lub jego zgubienie skutkować będzie niesklasyfikowaniem zawodnika.
12. NAGRODY Każdy uczestnik biegu, który przekroczy linię mety otrzyma pamiątkowy medal. Statuetki otrzymają trzy pierwsze osoby z klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn. Warunkiem otrzymania trofeów jest stawienie się na ceremonii dekoracji, która nastąpi po biegu.
13. INFORMACJE DODATKOWE
a. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w biegu.
b. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC i NNW. Istnieje możliwość indywidualnego ubezpieczenia NNW przez zawodników.
c. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz stawienie się na ceremonii dekoracji wg. harmonogramu.
d. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
e. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
f. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników biegu za jakiekolwiek szkody osobowe lub majątkowe.
g. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy z uzasadnionych, ważnych powodów, np. powodów bezpieczeństwa bez wcześniejszego uprzedzenia.
14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
a. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 41-800 Zabrze, ul. Georgiusa Agricoli 2.
b. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród – przez okres jednego roku od dnia zakończenia zawodów.
c. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
d. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
e. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
f. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w biegu.
g. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
h. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania biegu.
i. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

Miejsce wydarzenia

Wieża Ciśnień
ul. J. Zamoyskiego 2
Zabrze, śląskie 41-800 Poland
+ Google Map